see more »
Kesav Kosana
Kesav Kosana
Student

1st Place 2017 @ Science FairNational champions 2018 @ Division B Science Olympiad3rd place Nationals 2017 @ Division B Science OlympiadState Champion 2018 @ Division B Science OlympiadState runner up 2017 @ Division B Science Olympiad

Kesav Kosana
Kesav Kosana
Student

Volunteer @ Stratford Care and Rehabilitation

Kesav Kosana
Kesav Kosana
Student

Track and Field @ Solon High School

Kesav Kosana
Kesav Kosana
Student

Volunteering @ Stratford Care and Rehabilitation

Kesav Kosana
Kesav Kosana
Student

Indian Culture Club @ Solon High School

Kesav Kosana
Kesav Kosana
Student

UNICEF @ Solon High School

Kesav Kosana
Kesav Kosana
Student

Speech and Debate @ Solon High School

Kesav Kosana
Kesav Kosana
Student

Science Olympiad @ Solon High School

Kesav Kosana
Kesav Kosana
Student

Solon High School